ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 3456 คน
สถิติปีนี้ 71812 คน
สถิติทั้งหมด 252506 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน
 เมื่่อวันที่่่ 23 มิถุนายน  2562  อบตทุ่งฝาย ได้ร่วมกับทหารจากค่ายสุรศักดิ์มนตรี (มทบ.32)ลำปาง และประชาชนบ้านทุ่งฝาย ม.2 และ ม.5 รวมถึงห้างร้านและชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ... [23 มิ.ย. 2562]
 
นายก อบต.ทุ่งฝายร่วมงามสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท.
เม่ืื่่อวันที่่่่ 5 มิถุนายน 2562 นายก อบต.ทุ่งฝาย และนิติกร เข้าร่วมงานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ  โรงแรมบุษย์น้ำทอง ห้องจิตต์บัวค... [06 มิ.ย. 2562]
 
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2562
อบต.ทุ่งฝายได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2562 ทั้งนี้เพื่่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตำบลทุ่งฝายได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพ... [17 มี.ค. 2562]
 
งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2562
งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2562 [12 ม.ค. 2562]
 
7 วันอันตรายช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปี 2561
7 วันอันตรายช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปี 2561 รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน [28 ธ.ค. 2561]
 
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2561
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2561 [28 พ.ย. 2561]
 
โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชุมชน ประจำปี 2561
 เมื่่อวัน 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.29 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ ได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง จัดโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชุมชน... [13 ก.ค. 2561]
 
โครงการจัดทำ/พัฒนาระบบแผนที่ภาษี (GIS) และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จัดทำโครงการจัดทำ/พัฒนาระบบแผนที่ภาษี (GIS) และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ทันสมัย โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัน... [30 พ.ค. 2561]
 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งใายต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561
องคฺ์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝายต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารสวนตำบ... [12 มี.ค. 2561]
 
งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปี 2561
เมื่่อวันเสาร์ที่่ 13 มกราคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย งานนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ไพโรจน์... [15 ม.ค. 2561]
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 ของ อบต.ทุ่งฝาย
          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้จัดงานวันเด็กภายใต้กิจกรรมสำคัญ คือ นิทรรศการคำพ่อสอนซึ่งถือเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอนของพระบ... [14 ม.ค. 2560]
 
โครงการสร้างฝายแม้ว บ้านแพะหนองแดง ม.3
เมื่่่อวันที่่ 18 ธ.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ส.อบต. และประชาชนบ้านแพะหนองแดง ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล... [22 ธ.ค. 2559]
 
งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2559
เมื่่อวันที่่ 27 พ.ย. 2559 เวลาประมาณ 15.35 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ร่วมงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2559  โดยตั้งขบวน บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุช... [28 พ.ย. 2559]
 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ อบต.ทุ่งฝาย
        เมื่่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาของจังหวัดลำปาง ได้ออกบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย ตาม... [14 พ.ย. 2559]
 
เวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ทุ่งฝาย 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)
       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเดิมประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เปลี่ยนเป็นพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว... [07 พ.ย. 2559]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21