ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 24 คน
สถิติเดือนนี้ 3593 คน
สถิติปีนี้ 56109 คน
สถิติทั้งหมด 604322 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
โครงการสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี2567
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดย นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าห... [14 เม.ย. 2567]
 
กิจกรรมธนาคารขยะ ในห้วงเดือน มีนาคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินงานกิจกรรม   “MOI Waste Bank Week  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” และกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ... [27 มี.ค. 2567]
 
ประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2567
  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฟาย อำเภอเมืองลำปาง จังทวัดลำปาง นายธงชัย ภูษาคำ นายก อบต.ทุ่งฟาย ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลทุ่งฟาย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โ... [08 มี.ค. 2567]
 
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2567
เมื่่อวันที่่่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. ... และข... [23 ก.พ. 2567]
 
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พ.ศ. 2567
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน          มาทำถังขยะเปียก เพื่อโลก เพื่อเรากันเถอะ เมื่อพูดถึงประเภทของขยะ "ขยะเปียก" นับเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความรำคาญใจให้กับพ... [08 ก.พ. 2567]
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของ อบต.ทุ่งฝาย
เมื่่อวันที่่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย นำโดยนายกธงชัย  ภูษาคำ และคณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนทุกส่วน ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ที่่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล... [15 ม.ค. 2567]
 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10
เมื่่่อวันที่่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. อบต.ทุ่งฝาย โดยการนำของนายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื... [03 ส.ค. 2566]
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต 2566
เมื่่่อวันที่่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 มีว... [23 มิ.ย. 2566]
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
[22 พ.ค. 2566]
 
โครงการโรงเรียนเกษตรกรคำบลทุ่งฝาย
[27 เม.ย. 2566]
 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
[05 เม.ย. 2566]
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)การทุจริต
เมื่อวันที่่ 2 เมษายน 2566  อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)  ได้จัดโครงการส่ง... [02 เม.ย. 2566]
 
งานกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566
  เมื่่อวันที่่ 18 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านแพะหนองแดง มีวัตถุประสงค์เพื่่่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่... [20 มี.ค. 2566]
 
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่่ อบต.ทุ่งฝายมอบหมายนโยบาย
เมื่่อวันที่่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย และชี้แจงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ที่่... [10 มี.ค. 2566]
 
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่่อวันที่่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายก อบต.ทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ ได้ดำเนินการร่วมกับประชาชน การประชุมประชาคมหมู่ที่่ 2 บ้านทุ่งฝาย และ หมู่ที่่ 5 บ้านแม่ทะ เพื่่อจัดทำแผนพ... [29 ม.ค. 2566]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21