สภา อบต.

นายสุพจน์ พรมไชย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นายประสิทธิ์ มูลเมือง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นายบุญนาค พรหมมี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นางลัดดา มูลหล่อ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 1
 
นายจรัล อ้วนมาก
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 1
 
นายสุพจน์ พรมไชย
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 2
 
นายอำนวย คำฟูบุตร
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 2
 
นางอารีย์ บุญปัญญา
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 3
 
นายกมล วงศ์ใจ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 3
 
นายทเวทย์ พุทธวงศ์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 4
 
นายประสิทธิ์ มูลเมือง
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 4
 
นายมานิตย์ ใสตัน
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 5
 
นายศรีวรรณ ใจเปี้ย
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 5
 
นายสมนึก ถาใจ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 6
 
นายรุ่งสุริยา ขัตติข่าย
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 6
 
นายบุญหลี พุทธวงศ์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 7
 
นางกลีบผกา ตาจีน
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 7
 
นายกำพล สมศิริ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 8
 
นายวีระศักดิ์ คำสุภา
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 8
 
นายบุญธรรม บุตรคำลือ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 9
 
นายทองเปลี่ยน สมกองแก้ว
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 10
 
   
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21