ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 256 คน
สถิติเดือนนี้ 5330 คน
สถิติปีนี้ 67493 คน
สถิติทั้งหมด 615706 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
สำนักงานปลัด
 
 
  ว่าที่ร.ท.เลอพงษ์ หอมยา
หัวหน้าสำนักปลัด
  นางปราณี วงศ์ลังกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นายนภัทร ปันวงค์
นิติกรชำนาญการ
  นางสาวปิยะพร ใจตาบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  นางปทุมพร เก่งการจับ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นางพัทธ์ธีรา คำลือ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
  สิบเอกพงษ์นิวัฒน์ เครือวัลย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  นางแสงจันทร์ อินปา
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวรุ่งไพลิน ตาตั๋น
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางสุพัตรา ปิงยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นายสมพงษ์ พิชัยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  นางสาวเพ็ญศรี ใสตัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
  นางวนิดา ปัญญาเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
  นางสาวรัชรีย์ วงค์ใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
  นายการันต์ ศรีใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  นายสราวุธ เครือวิเสน
คนงานประจำรถขยะ
  นายทศนิกร แสนผาบ
คนงานประจำรถขยะ
  นายบุญมี สิทธิจีน
คนงานประจำรถขยะ
  นายมีโชค ใจเปี้ย
ยาม
  นายบุญเจริญ เขียวคำ
คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างเหมา)

  
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21