ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 114 คน
สถิติเดือนนี้ 2419 คน
สถิติปีนี้ 44306 คน
สถิติทั้งหมด 395384 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
สำนักงานปลัด
 
 
  ว่าที่่ ร.ท. เลอพงษ์ หอมยา
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด
  นางปราณี พรมฟอง
นักทรัพยากรบุคคล
  นายนภัทร ปันวงค์
นิติกร
  นางสาวปิยะพร ใจตาบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางสาวมณทิรา ศรีวงศ์
นักวิชาการศึกษา
  นางสาวนภัสกร สุวรรณอัตถ์
เจ้าพนักงานธุรการ
  สิบเอกพงษ์นิวัฒน์ เครือวัลย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  นางแสงจันทร์ อินปา
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวรุ่งไพลิน ตาตั๋น
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นายสมพงษ์ พิชัยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  นางสาวเพ็ญศรี ใสตัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
  นางวนิดา ปัญญาเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
  นางสาวรัชรีย์ วงค์ใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
  นายการันต์ ศรีใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  นายจำนงค์ สิริวงค์
พนักงานขับรถยนต์
  นายสราวุธ เครือวิเสน
คนงานประจำรถขยะ
  นายทศนิกร แสนผาบ
คนงานประจำรถขยะ
  นายบุญมี สิทธิจีน
คนงานประจำรถขยะ
  นายมีโชค ใจเปี้ย
ยาม
  นางศิริรัตน์ อินต๊ะสงค์
แม่บ้าน
  นายบุญเจริญ เขียวคำ
คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างเหมา)
  นางสาวอมิตตา วงค์สุดา
พนักงานจ้างเหมา

  
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21