ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 112 คน
สถิติเดือนนี้ 7671 คน
สถิติปีนี้ 14439 คน
สถิติทั้งหมด 365517 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
 
 
  นายชัยณรงค์ กันทะวงค์
กำนันตำบลทุ่งฝาย
  นายนริศ ศรีวิไล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2
  นายภาสชัย จันทร์เป็ง
ผู้ใหญ่บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4
  นายสุพจน์ สุริบุตร
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5
  นายบุญเจริญ ปิยะโสภา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ 6
  นายโชต ศรีสง่าวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7
  นางบุญเรือน มณีมูล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นยาง หมู่ที่ 8
  นายสมิง ธิวงศ์เงิน
ผู้ใหญ่บ้านท่าโทกมงคลชัย หมุ่ที่ 9
  นายทองเปลี่ยน สมกองแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10

  
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21