ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 135 คน
สถิติเดือนนี้ 2440 คน
สถิติปีนี้ 44327 คน
สถิติทั้งหมด 395405 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
 
 
  นายชัยณรงค์ กันทะวงค์
กำนันตำบลทุ่งฝาย
  นายนริศ ศรีวิไล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ 2
  นายภาสชัย จันทร์เป็ง
ผู้ใหญ่บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4
  นายสุพจน์ สุริบุตร
ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5
  นายบุญเจริญ ปิยะโสภา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านกลาง หมู่ที่ 6
  นายโชต ศรีสง่าวงษ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7
  นางบุญเรือน มณีมูล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นยาง หมู่ที่ 8
  นายสมิง ธิวงศ์เงิน
ผู้ใหญ่บ้านท่าโทกมงคลชัย หมุ่ที่ 9
  นายทองเปลี่ยน สมกองแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10

  
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21