ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 98 คน
สถิติเดือนนี้ 319 คน
สถิติปีนี้ 58558 คน
สถิติทั้งหมด 461350 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
คำนำ

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งฝายและการพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามในภาพรวมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของการส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ที่แพร่หลายในท้องถิ่นในปัจจุบันที่เรียกขานกันว่า “ประชาคม หรือ ประชาสังคม” ซึ่งถือเป็นเวทีเรียนรู้หลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์ของท้องถิ่นชุมชนในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่เกิดจากเวทีประชาคม เพื่อสร้างแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและเชื่อได้ว่าตอบสนองความต้องการที่จะเห็นประโยชน์จากแผนที่ได้คิดร่วมกันนั้นอย่างมากที่สุด

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตำบลทุ่งฝาย เนื่องด้วยเล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุ่งฝายที่ผ่านมาว่า อาจให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตำบลทุ่งฝายยังไม่มากพอ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีห้วง(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)ขึ้น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี และดำเนินการคัดสรร/จัดลำดับโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในช่วงสามปีห้วงระยะใหม่นี้อีกครั้ง ด้วยถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนหลักในการจัดทำ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสามปีห้วง (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) จะเป็นแผนที่เกิดจากชุมชนและเพื่อชุมชนโดยแท้จริง และเหนือสิ่งอื่นใดแผนนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการประสานงาน การประเมินผลติดตามผลที่เกิดขึ้นจริง และการตรวจสอบจากกลุ่มประชาคมรวมถึงประชาชนทุกคนในตำบลทุ่งฝาย


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย     
อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
 


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) (1.17 MB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21