ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 3020 คน
สถิติปีนี้ 22356 คน
สถิติทั้งหมด 373434 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
แผนพัฒนาตำบล
 
 
คำนำ

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลทุ่งฝายและการพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงามในภาพรวมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศของการส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ที่แพร่หลายในท้องถิ่นในปัจจุบันที่เรียกขานกันว่า “ประชาคม หรือ ประชาสังคม” ซึ่งถือเป็นเวทีเรียนรู้หลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างประสบการณ์ของท้องถิ่นชุมชนในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่เกิดจากเวทีประชาคม เพื่อสร้างแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและเชื่อได้ว่าตอบสนองความต้องการที่จะเห็นประโยชน์จากแผนที่ได้คิดร่วมกันนั้นอย่างมากที่สุด

     ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงให้ความสำคัญกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตำบลทุ่งฝาย เนื่องด้วยเล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลทุ่งฝายที่ผ่านมาว่า อาจให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนตำบลทุ่งฝายยังไม่มากพอ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายจึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีห้วง(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)ขึ้น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสามปี และดำเนินการคัดสรร/จัดลำดับโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในช่วงสามปีห้วงระยะใหม่นี้อีกครั้ง ด้วยถือเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนหลักในการจัดทำ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสามปีห้วง (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) จะเป็นแผนที่เกิดจากชุมชนและเพื่อชุมชนโดยแท้จริง และเหนือสิ่งอื่นใดแผนนี้จะสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยการประสานงาน การประเมินผลติดตามผลที่เกิดขึ้นจริง และการตรวจสอบจากกลุ่มประชาคมรวมถึงประชาชนทุกคนในตำบลทุ่งฝาย


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย     
อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
 


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) (1.17 MB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21