ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 1 คน
สถิติเดือนนี้ 6208 คน
สถิติปีนี้ 26813 คน
สถิติทั้งหมด 492079 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice)การทุจริต
เมื่อวันที่่ 2 เมษายน 2566  อบต.ทุ่งฝาย ร่วมกับสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)  ได้จัดโครงการส่งเสริมการมี...
[02 เม.ย. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
งานกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566
  เมื่่อวันที่่ 18 มีนาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ณ บริเวณสนามกีฬาบ้านแพะหนองแดง มีวัตถุประสงค์เพื่่่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และต...
[20 มี.ค. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่่ อบต.ทุ่งฝายมอบหมายนโยบาย
เมื่่อวันที่่ 10 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบาย และชี้แจงการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ที่่จะมีการเลื...
[10 มี.ค. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่่อวันที่่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายก อบต.ทุ่งฝาย พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่่ ได้ดำเนินการร่วมกับประชาชน การประชุมประชาคมหมู่ที่่ 2 บ้านทุ่งฝาย และ หมู่ที่่ 5 บ้านแม่ทะ เพื่่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้...
[29 ม.ค. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ 2566
[16 ม.ค. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
โครงการบ้านสวย เมืองสุข (จิตอาสา)
เมื่่อวันที่่ 5 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. นายธงชัย ภูษาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ประชาชน ร่วมบูรณาการกับทหาร ร.17 พัน2 เจ้าหน้าที่่ตำรวจ สภ.ทุ่งฝ...
[05 ธ.ค. 2565]
อ่านรายละเอียดข่าว
  
 
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการเลือกตั้งสส. 2566
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
[08 พ.ค. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 เม.ย. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
[27 เม.ย. 2566]
อ่านรายละเอียดข่าว
  
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง ม.3 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ [24 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่าโทก หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [22 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [08 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [02 พ.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านต้นยาง หมู่ที่่ 8 [25 เม.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [12 เม.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านปงชัยนาป้อ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 เม.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 [30 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บ้านท่าโทกมงคลชัย หมู่ 9 [30 มี.ค. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
 
 
 
 
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ ณ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 [23 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการประมูลราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [19 มิ.ย. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศยกเลิกประมูลราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [19 พ.ค. 2560] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [09 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการวางท่อประปา ณ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [08 มิ.ย. 2559] อ่านรายละเอียดข่าว
 
 
 
 
 
  หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ อ่าน/ตอบ
ทดสอบ ITAลำปาง 28 พ.ค. 66 3/0
เล่นได้ ทุกค่ายเกมส์ ไม่มีสะดุด สนุกทุกเ.. allin 13 มี.ค. 66 20/0
การยืนยันสิทธิ บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ 25.. ชาวบ้าน ม... 03 มี.ค. 66 16/0
สล็อต pg 2022 ส้ม 01 มิ.ย. 65 56/0
ทดสอบ คมสัน 06 เม.ย. 65 606/1
ขอสอบถามการขอเลขที่่บ้าน จอย 18 มี.ค. 65 116/0
สอบถามตำแหน่งเจ้าหน้าที่่ตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบ.. 18 มี.ค. 65 130/0
วัคซีน COVID-19 ตัวแรกของประเทศ &#5.. ิิbom 20 ก.ค. 63 349/0
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง lovethaila.. 22 ก.ค. 62 1008/1
อยากทราบรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้างบ้า.. ศิริลักษณ์ 14 มิ.ย. 62 875/1
 
  
 
วัดนาป้อเหนือ
วัดวนคีรีบุญมาราม
วัดศรีภูมิมา
      
บล๊อคประสาน
เสื้อผ้าสตรี
กระเป๋าผ้า
      
 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21