ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 3626 คน
สถิติปีนี้ 56142 คน
สถิติทั้งหมด 604355 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประชุมพนักงานประจำเดือน มีนาคม 2567 [08 มี.ค. 67]

  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งฟาย

อำเภอเมืองลำปาง จังทวัดลำปาง นายธงชัย ภูษาคำ นายก อบต.ทุ่งฟาย

ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลทุ่งฟาย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น

โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย พนักงานส่วนตำบล

และพนักงาน อบต.ทุ่งฟาย เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน ๔๕ คน ในการประชุม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฟาย ได้แจ้งข้อราชการของจังหวัดลำปาง

การจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุในตำบลทุ่งฟาย การประชุมสภา อบต.ทุ่งฟาย

สมัยสามัญ สมัยแรก และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฟาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 1๒๕๖๗ (ITA)

โดยประกาศเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy) ซึ่งได้ประกาศตนว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฟาย เป็นหน่วยงาน

ที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญ

และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่

อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้ง

จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์

มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of integrity)

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยไม่เน้นย้ำให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างทุกคน ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดpicture (895 KB.)
 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21