ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 65 คน
สถิติเดือนนี้ 2370 คน
สถิติปีนี้ 44257 คน
สถิติทั้งหมด 395335 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มุ่งส่งเสริมระบบของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของท้องถิ่นชุมชน
และยึดถือธรรมาภิบาลในการบริหารงานเป็นสำคัญ

และสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ 

                                 นิยามแห่งการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย    

มุ่งมั่นสู่การเป็นตำบลที่ประชาชนร่วมดำเนินการ เพื่อพัฒนาตำบลที่อยู่ และทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ การร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่จะสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ดีและยั่งยืนของชุมชน โดยผู้บริหาร พนักงานทุกคนยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และถือการรับใช้ประชาชนในชุมชนเป็นหน้าที่หลัก ”  

พันธกิจ

        1) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้มีเพียงพอได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชน

        2) พัฒนาอาชีพให้มั่นคง เกษตรกรรมยั่งยืน  ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในชุมชน มีพอกินพอใช้ มีการรวมกลุ่ม

        3) สร้างชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้าน ต่อเนื่องเทียบเท่าชุมชนเมือง เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพกฎหมายสังคมและการเมือง

        4) เสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  และการสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ

        5) ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนะธรรมประเพณีอันดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

        6) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่อาศัย

        7) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

         1) ด้านแหล่งน้ำ - ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถระบายน้ำได้ในปริมาณเพิ่มขึ้น

         2) ด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ต้านทุนการผลิตสูง และขาดตลาดรองรับ ส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่

         3) ด้านคนและสังคม - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ดำเนินการควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ  สนับสนุนส่งเสริมความรู้ในด้านทักษะชีวิตแก่ประชาชน  รักษา  สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

         4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมครัวเรือน ชุมชน กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         5) ด้านการเมืองและการบริการ - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  เพิ่มจำนวนบุคลากร  ค่าตอบแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ประกอบกับนโยบายพัฒนาเมืองลำปางให้เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆระดับประเทศเช่นศูนย์กลางการผลิตเซรามิคคุณภาพระดับโลกเป็นต้นดังนั้นจึงต้องนำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดลำปาง ซึ่งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางได้มีมติกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ดังนี้

 

   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ

1.4 การวางผังเมือง

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

2.2 การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การพัฒนาสังคม

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 

3.2 การศึกษา

 

3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

 

3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

 

4.2 การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

 

4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร

5.1 การพัฒนาบุคลากร

 

5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

 

 

 

  
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21