ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 22 คน
สถิติเดือนนี้ 7334 คน
สถิติปีนี้ 47576 คน
สถิติทั้งหมด 595789 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 

 สภาพทั่วไป

1. *ลักษณะทางภูมิศาสตร์*

          ตำบลทุ่งฝาย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร (8,666 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 3.46 ของพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ 10-15 กิโลเมตร

          สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้าง มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ โดยส่วนบนของตำบล คือ หมู่ที่ 3,4,9 และ 10 และมีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญคือ แม่น้ำวัง ไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล        

ทิศเหนือ                -           ติดต่อกับเขตตำบลนิคมพัฒนา

ทิศใต้                    -           ติดต่อกับเขตตำบลต้นธงชัย

ทิศตะวันออก          -         ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเสด็จและตำบลพิชัย

ทิศตะวันตก            -          ติดต่อกับเขตตำบลต้นธงชัยและตำบลบ้านเอื้อม

2. *ลักษณะทางการปกครอง*

           ตำบลทุ่งฝายแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้       

หมู่ที่

บ้านท่าส้มป่อย

หมู่ที่ 6

บ้านกลาง

หมู่ที่ 2

บ้านทุ่งฝาย        

หมู่ที่ 7

บ้านนาป้อเหนือ

หมู่ที่ 3

บ้านแพะหนองแดง

หมู่ที่ 8

บ้านต้นยาง

หมู่ที่

บ้านท่าโทก

หมู่ที่ 9

บ้านท่าโทกมงคลชัย

หมู่ที่

บ้านแม่ทะ

หมู่ที่ 10

บ้านปงชัยนาป้อ

 

มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในพื้นที่    6 แห่ง คือ

   -     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 3 บ้านแพะหนองแดง  ตำบลทุ่งฝาย   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

   -   โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง     ตั้งอยู่เลขที่  .......-........    หมู่ที่ 3  บ้านแพะหนองแดง ตำบลทุ่งฝาย   

   -   โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย               ตั้งอยู่เลขที่  ........-.......    หมู่ที่  2  บ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย
   -   โรงเรียนบ้านท่าโทก               ตั้งอยู่เลขที่  ........-.......    หมู่ที่  4  บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
   -   สถานีอนามัยท่าโทก               ตั้งอยู่เลขที่  .......19......   หมู่ที่  9  บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝายภาพที่ตั้ง ตำบลทุ่งฝาย (234 KB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21