ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 23 คน
สถิติเดือนนี้ 1944 คน
สถิติปีนี้ 77040 คน
สถิติทั้งหมด 542306 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
 

 สภาพทั่วไป

1. *ลักษณะทางภูมิศาสตร์*

          ตำบลทุ่งฝาย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร (8,666 ไร่) คิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ 3.46 ของพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางประมาณ 10-15 กิโลเมตร

          สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบกว้าง มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ โดยส่วนบนของตำบล คือ หมู่ที่ 3,4,9 และ 10 และมีแหล่งน้ำธรรมชาติสำคัญคือ แม่น้ำวัง ไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล        

ทิศเหนือ                -           ติดต่อกับเขตตำบลนิคมพัฒนา

ทิศใต้                    -           ติดต่อกับเขตตำบลต้นธงชัย

ทิศตะวันออก          -         ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเสด็จและตำบลพิชัย

ทิศตะวันตก            -          ติดต่อกับเขตตำบลต้นธงชัยและตำบลบ้านเอื้อม

2. *ลักษณะทางการปกครอง*

           ตำบลทุ่งฝายแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้       

หมู่ที่

บ้านท่าส้มป่อย

หมู่ที่ 6

บ้านกลาง

หมู่ที่ 2

บ้านทุ่งฝาย        

หมู่ที่ 7

บ้านนาป้อเหนือ

หมู่ที่ 3

บ้านแพะหนองแดง

หมู่ที่ 8

บ้านต้นยาง

หมู่ที่

บ้านท่าโทก

หมู่ที่ 9

บ้านท่าโทกมงคลชัย

หมู่ที่

บ้านแม่ทะ

หมู่ที่ 10

บ้านปงชัยนาป้อ

 

มีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในพื้นที่    6 แห่ง คือ

   -     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 3 บ้านแพะหนองแดง  ตำบลทุ่งฝาย   อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

   -   โรงเรียนบ้านแพะหนองแดง     ตั้งอยู่เลขที่  .......-........    หมู่ที่ 3  บ้านแพะหนองแดง ตำบลทุ่งฝาย   

   -   โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย               ตั้งอยู่เลขที่  ........-.......    หมู่ที่  2  บ้านทุ่งฝาย ตำบลทุ่งฝาย
   -   โรงเรียนบ้านท่าโทก               ตั้งอยู่เลขที่  ........-.......    หมู่ที่  4  บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย
   -   สถานีอนามัยท่าโทก               ตั้งอยู่เลขที่  .......19......   หมู่ที่  9  บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝายภาพที่ตั้ง ตำบลทุ่งฝาย (234 KB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21