ผู้บริหาร อบต.

นายสมศักดิ์ ตะนะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นายพีรวัช ทับกลัด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นายเรวัตร ยศเสนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นายสายันต์ แก้ววรรณรัตน์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
   
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21