ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 82 คน
สถิติเดือนนี้ 3651 คน
สถิติปีนี้ 56167 คน
สถิติทั้งหมด 604380 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ประจำปี 2567 [23 ก.พ. 67]

เมื่่อวันที่่่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. อบต.ทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างข้อบัญญัติ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. ... และข้อบัญญัติเรื่่่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่่่ดินของรัฐ พ.ศ. ...  เพื่่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นและวิจารณ์ในการออกข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว

เรื่่อง การมีส่วนร่วม คือ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คือ คณะผู้บริหาร จำนวน 3 คน และพนักงานเจ้าหน้าที่่ 5 คน และประชาชน 50 คน

โดยมีตัวแทนจากทุกหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ในพื้นที่่จำนวนทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมในการประชุมประชาคมดังกล่าว ซึ่งได้สรุปผลการประชุมประชาคมว่า มีมติเห็นชอบในการจัดทำร่างข้อบัญญัติทั้งสองฉบับ 

ผลจากการมีส่วนร่วม  คือประชาชนได้ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติอบต.ทุ่งฝาย 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง /พัฒนา ร่วมประชุมประชาคมฯ ดังกล่าว จะนำร่างข้อบัญญัติทั้งสอง ฉบับ นำเข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เพื่่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้งสองฉบับเพื่่อให้ความเห็นชอบ และจะเสนอให้นายอำเภอเมืองลำปาง ลงนามให้ความเห็นชอบ และนายก อบต.ทุ่งฝาย นำประกาศและเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อบัญญัติ     เรื่่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนำ้เสียในอาคาร พ.ศ. (2567) และข้อบัญญัติเรื่่่อง กำหนดค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่่่ดินของรัฐ พ.ศ. (2567) เพื่่อบังคับใช้เป็นกฎหมายตำบลทุ่งฝาย ต่อไป 

  

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21