ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 60 คน
สถิติเดือนนี้ 4899 คน
สถิติปีนี้ 4899 คน
สถิติทั้งหมด 355977 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
นโยบายของผู้บริหาร
 
 
นโยบายของผู้บริหาร อบต.ทุ่งฝาย

๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร       
๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชน  หน่วยงานต่างๆ  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย  และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด
๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศทุกระบบเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  สามารถสังเคราะห์ข้อมูลกันได้ดี  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว
๑.๔  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่พนักงาน  และบุคลากร  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ       
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง และหาตลาดรองรับ พัฒนารูปแบบเกษตรกรรมและความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร  รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ  และรายได้ให้กับตนเองและชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาการว่างงานและสร้างรายได้เพิ่ม ลดหนี้สินภาคประชาชน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๓  ส่งเสริมธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือน SME โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ดังนี้
๓.๑ สร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ร่องระบายน้ำ
๓.๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและระบบประปาหมู่บ้าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓.๓ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เหมือง คลอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเกษตรกรรม/ลดปัญหาน้ำท่วมขังและตลิ่งพัง
๓.๔ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ตำบล ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
๔.๑  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะและการเสียสละในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน ให้มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่น่าอยู่
๔.๒  ส่งเสริมชุมชนให้มีแหล่งการเรียนรู้รอบด้าน รู้เท่าทันข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคม และการเมือง
๔.๓  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ว่างงาน และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการ
๔.๔  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยใช้ประชาคมหมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง ให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลและเครือข่ายประชาชนในตำบล
๔.๕  ส่งเสริมระบบสวัสดิการศูนย์พัฒนาครอบครัวให้เกิดครอบครัวตัวอย่าง  และนำต้นแบบในการพัฒนาครอบครัวมาเป็นแกนนำในการพัฒนา

๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑  ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี ขับเคลื่อนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล
๕.๒ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ให้มีการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี คัดแยกขยะ หรือนำกลับมาใช้ใหม่
๕.๓ จัดหาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕.๔ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รู้ถึงวิธีการช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด
๕.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตำบลให้สวยงาม ร่มรื่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่การออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ

๖. นโยบายด้านการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบทุกระดับ อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา จัดสวัสดิการทางการศึกษา วัสดุสื่อการเรียนการสอน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
๖.๒  สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒธรรม ประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมงานประเพณีและในงานรัฐพิธีต่างๆ
๖.๓  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  และแสดงถึงพลังความสามัคคี รวมถึงส่งเสริมการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  พัฒนาทักษะกีฬาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
๖.๔  สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมทางการกีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย  กลุ่มเยาวชน  และประชาชน  รวมถึงจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ด้านการกีฬา เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้หันมาเล่นกีฬาอย่างจริงจัง

๗. นโยบายด้านสาธารณสุข
๗.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดกรองการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชน และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้เป็นไปอย่างคลอบคลุมและทั่วถึงทุกวัย ทุกชุมชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่
๗.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชน  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๗.๓  รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคทุกชนิด 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21