ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 104 คน
สถิติเดือนนี้ 2409 คน
สถิติปีนี้ 44296 คน
สถิติทั้งหมด 395374 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
นโยบายของผู้บริหาร
 
 
นโยบายของผู้บริหาร อบต.ทุ่งฝาย

๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร       
๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๒  พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชน  หน่วยงานต่างๆ  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย  และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด
๑.๓  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  ตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศทุกระบบเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  สามารถสังเคราะห์ข้อมูลกันได้ดี  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว
๑.๔  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่พนักงาน  และบุคลากร  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ       
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม แก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง และหาตลาดรองรับ พัฒนารูปแบบเกษตรกรรมและความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร  รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
๒.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  โดยสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อสร้างอาชีพ  และรายได้ให้กับตนเองและชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาการว่างงานและสร้างรายได้เพิ่ม ลดหนี้สินภาคประชาชน อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒.๓  ส่งเสริมธุรกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าและบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมครัวเรือน SME โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่

๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ดังนี้
๓.๑ สร้าง  ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ร่องระบายน้ำ
๓.๒ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและระบบประปาหมู่บ้าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๓.๓ พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เหมือง คลอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเกษตรกรรม/ลดปัญหาน้ำท่วมขังและตลิ่งพัง
๓.๔ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ตำบล ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
๔.๑  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะและการเสียสละในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน ให้มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เป็นสังคมที่น่าอยู่
๔.๒  ส่งเสริมชุมชนให้มีแหล่งการเรียนรู้รอบด้าน รู้เท่าทันข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฎหมาย สังคม และการเมือง
๔.๓  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์แก่ เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ว่างงาน และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการ
๔.๔  ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมโดยใช้ประชาคมหมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง ให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลและเครือข่ายประชาชนในตำบล
๔.๕  ส่งเสริมระบบสวัสดิการศูนย์พัฒนาครอบครัวให้เกิดครอบครัวตัวอย่าง  และนำต้นแบบในการพัฒนาครอบครัวมาเป็นแกนนำในการพัฒนา

๕. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑  ส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี ขับเคลื่อนการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของตำบล
๕.๒ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ให้มีการกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี คัดแยกขยะ หรือนำกลับมาใช้ใหม่
๕.๓ จัดหาสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕.๔ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รู้ถึงวิธีการช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด
๕.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของตำบลให้สวยงาม ร่มรื่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่การออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ

๖. นโยบายด้านการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
๖.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบทุกระดับ อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา จัดสวัสดิการทางการศึกษา วัสดุสื่อการเรียนการสอน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
๖.๒  สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒธรรม ประเพณี ปลูกฝังให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมงานประเพณีและในงานรัฐพิธีต่างๆ
๖.๓  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ  ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน  และแสดงถึงพลังความสามัคคี รวมถึงส่งเสริมการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน  พัฒนาทักษะกีฬาในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด
๖.๔  สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมทางการกีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งฝาย  กลุ่มเยาวชน  และประชาชน  รวมถึงจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ด้านการกีฬา เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้หันมาเล่นกีฬาอย่างจริงจัง

๗. นโยบายด้านสาธารณสุข
๗.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อคัดกรองการเจ็บป่วยเบื้องต้นของประชาชน และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้เป็นไปอย่างคลอบคลุมและทั่วถึงทุกวัย ทุกชุมชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่
๗.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชน  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
๗.๓  รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคทุกชนิด 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21