ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 125 คน
สถิติเดือนนี้ 2430 คน
สถิติปีนี้ 44317 คน
สถิติทั้งหมด 395395 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
แผนการดำเนินงาน
 
 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งถือเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (รายได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ปี) นั้น ได้ตอบรับนโยบายการจัดทำแผนทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวมาปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของชุมชนตำบลทุ่งฝายว่า "พัฒนาคน พัฒนางาน ประชาชนก้าวไกล ท้องถิ่นก้าวหน้า" ซึ่งในวิสัยทัศน์ชุมชนนี้มีความหมายนัย ที่มีเกณฑ์ชี้วัดและความมุ่งหมายหลักที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตำบลทุ่งฝายพร้อมอยู่ที่ถือเป็นภารกิจผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายและชุมชนที่มีร่วมกัน เพื่อต่อไปชุมชนจะได้ช่วยกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตำบลทุ่งฝาย ร่วมถึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชุมชนของตำบลทุ่งฝาย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายนั้นถือว่ามีบทบาทเป็นเพียงผู้ประสานงานให้ได้รับการปฏิบัติจริง ประกอบกับยึดหลักการจัดลำดับความสำคัญและประโยชน์ต่อชุมชนโดยส่วนรวมเป็นที่สุดเป็นหลัก สำหรับแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่ได้จัดทำขึ้นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ดำเนินการจัดทำโดยใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย และแผนงน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในตำบลทุ่งฝายเป็นเอกสารอ้างอิง รวมถึงการประชุมหารือของคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายกับตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ในตำบลทุ่งฝาย เพื่อคัดสรรแผนงาน/โครงการพัฒนากิจกรรม ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดบทนำ (158 KB.)
บทนำ (ต่อ) (172 KB.)
แผนดำเนินงาน (682 KB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21