ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 55 คน
สถิติเดือนนี้ 3624 คน
สถิติปีนี้ 56140 คน
สถิติทั้งหมด 604353 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 
 

หมายเลขโทรศัพท์สายตรง

เลขภายใน

ผู้ใช้


0-5435-8693

0

โอเปอเรเตอร์


คณะผู้บริหาร


0-5435-8693

22

นายก อบต.


20

รองนายกฯ คนที่ 1


23

รองนายกฯ คนที่ 2


สำนักงานปลัด


0-5435-8693

24

ปลัด อบต.


26

หัวหน้าสำนักงานปลัด


11

บริหารทั่วไป/กิจการสภาฯ/นิติการและกฎหมาย/การศึกษาฯ/สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


19

การเจ้าหน้าที่/แผนงานและงบประมาณ/ส่งเสริมการเกษตร


26

กองทุน สปสช./เครือข่าย LA 21


21

FAX – โทรสารอัตโนมัติ


ส่วนการคลัง


0-5435-8693

14

ผอ.กองคลัง


12

งานการเงินและบัญชี


18

งานจัดเก็บรายได้/ธุรการฯ


17

งานพัสดุ


ส่วนโยธา


0-5435-8693

13

ส่วนโยธาทั้งหมด


ส่วนสวัสดิการสังคม


0-5435-8693

25

ส่วนสวัสดิการสังคมทั้งหมด


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลทุ่งฝาย


0-5435-8693

15

เกษตรประจำตำบลทุ่งฝาย      (เฉพาะอังคารและพฤหัสบดี)

 
 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21