หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญนาค พรหมมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
098-3689086
 
นางชไมพร ฟูเต็มวงศ์
นักบริหารงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง 081-2892047
 
นายไพทัน โนใจปิง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง) 090-3164032
 
ว่าที่่ ร.ท. เลอพงษ์ หอมยา
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงานปลัด) 089-8539129
 
นายพงษ์ศักดิ์ บุษเนียร
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) 083-0410402
 
นางณัฐาศิริ ปิยปาณานนท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
086-9146101
 
   
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21