หัวหน้าส่วนราชการ

นายบุญนาค พรหมมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
 
นางชไมพร ฟูเต็มวงศ์
นักบริหารงานคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายไพทัน โนใจปิง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
 
ว่าที่่ ร.ท. เลอพงษ์ หอมยา
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักงานปลัด)
 
นายพงษ์ศักดิ์ บุษเนียร
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
 
   
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21