ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 4891 คน
สถิติปีนี้ 4891 คน
สถิติทั้งหมด 355969 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 [24 ธ.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ [08 ธ.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในห้วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2563 [19 ต.ค. 2563]
 
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย ออกไปอีกจนถึงวันที่่ 13 สิงหาคม 2563 [07 ส.ค. 2563]
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย
อบต.ทุ่งฝาย ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ราย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่่ 4-6 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสมัครได้ที่่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งฝาย ในวันและเวลาราชการ [03 ส.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย ได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้านสา... [09 ก.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการยกเลิกดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย​ Covid-19.ลดราคาช่วยประชาชน​ Lot4
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการยกเลิกดำเนินโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย​ Covid-19.ลดราคาช่วยประชาชน​ Lot4 ในวันที่่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่่จะจัดในพื้นที่่ อบต.ทุ่งฝาย [23 มิ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบใหม่  และสิ่งที่่ประชาชนควรรับทราบครับ [17 มิ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ....
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันครับ [16 มิ.ย. 2563]
 
ขอเชิญชวนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.ทุ่งฝาย ตอบแบบสอบถาม ITAS 2563
ขอเชิญชวนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.ทุ่งฝาย ตอบแบบสอบถาม ITAS 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบต.ทุ่งฝาย  โดยเข้าไปตอบใน ที่แนบมานี้ และขอขอบพระคุณที่ให้ควา... [04 มิ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคระบาด โควิด 19
ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคระบาด โควิด 19 [09 มี.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์ข่าว การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่่่ดินประจำปี พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองลำปางและจังหวัดลำปาง ว่า กรมที่่ดินให้ทำการสำรวจพื้นที่่่ในเขตความรับผิดชอบว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างที่่่มีผู้ทอดทิื้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็น... [15 ม.ค. 2563]
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
       ด้วย อบต.ทุ่งฝายจะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่่ 11 มกราคม 2563  ณ  ลานเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย  เพื่่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กใ... [07 ม.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 2563
การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการใหม่สำหรับ ปี 2563 ตามนี้ครับ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสมควรให้เปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร เพื่่อรับเงินเบี้ยฯ ครับทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงิน... [27 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่
แนวทางการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลุูกสร้างใหม่ มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [17 ธ.ค. 2562]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21