ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 8 คน
สถิติเดือนนี้ 6215 คน
สถิติปีนี้ 26820 คน
สถิติทั้งหมด 492086 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการเลือกตั้งสส. 2566
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [08 พ.ค. 2566]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 เม.ย. 2566]
 
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
[27 เม.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ประชาสัมพันธ์ QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เพื่่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [20 เม.ย. 2566]
 
รายงานสรุปผลการร้องเรียนเหตุทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปี 2566
[05 เม.ย. 2566]
 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
[30 มี.ค. 2566]
 
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
[21 มี.ค. 2566]
 
ประกาศเรื่่่อง ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
[20 มี.ค. 2566]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [13 มี.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2566
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลทุ่งฝ่าย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในตำบลทุ่งฝายได้ออกกำล... [10 มี.ค. 2566]
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ตามที่่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เข้ารับกา... [03 มี.ค. 2566]
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
[02 มี.ค. 2566]
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งฝาย จำ... [13 ก.พ. 2566]
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
          ในวันเสาร์ที่  14  มกราคม  2566 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพาบุตรหลานของท่านมาร่วมงาน "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566" ณ บริเวณสำนักงาน... [11 ม.ค. 2566]
 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566
[10 ม.ค. 2566]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21