ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 22 คน
สถิติวันนี้ 167 คน
สถิติเดือนนี้ 3467 คน
สถิติปีนี้ 71823 คน
สถิติทั้งหมด 252517 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม ด้านความโปร่งใส ITA ประจำปี2562 สำหรับบุุคคลภายนอก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  โดยให้ประชาชนได้เข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบคอมพิวเตอร์หรือมือถือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/w6s2j2  หรือใช้มือถือสแกน Q... [03 มิ.ย. 2562]
 
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  - เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 - เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2... [31 พ.ค. 2562]
 
ประกาศ เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
ประกาศ เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านนาป้อเหนือ หมู7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 พ.ค. 2562]
 
ฝากครรภ์ก่อน ปลอดภัยกว่า
การที่หญิงตั้งครรภ์เข้ามาฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์แรก จะนำไปสู่การยืนยันอายุครรภ์ที่ถูกต้อง ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์เพื่อรักษาและป้องกัน หากมาช้ากว่าอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ อาจทำให้การคำนวณอายุ... [23 เม.ย. 2562]
 
เรียนรู้ ร่วมแรง ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด
เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนในทารกเกิดก่อนกำหนด จะส่งผลให้ทารกรายนั้นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องมากกว่าทารกครบกำหนด เช่น ทารกมีโรคปอดเรื้อรังบางรายต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนตลอดเวลา อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี โ... [14 มี.ค. 2562]
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย(Farmers Field School)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดทำโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย (กิจกรรมโรงเรียนเกษตร Farmers Field School) เพื่่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้ชุมชนหรือองค์กรเกษตรกรเป็นสูนย์กลางในกา... [10 ม.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ลานอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย ซึ่งในงานนี้ ... [07 ม.ค. 2562]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีหลัง) 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีหลัง) 2561 [09 ต.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เป็นตัวแทน ท้องถิ่นลำปาง ซักถามผลงานของ สนช.
เมื่่อวันที่่ 27 กันยายน 2561  นายสมศักดิ์  ตะนะเกต ได้เป็นตัวแทนผู้นำประชาธิไตย จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมงานแถลงผลงานของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่่รัฐสภา โดยได้ซักถามต่อสภานิติบัญญัติแห่... [02 ต.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 พนักงานส่วนตำบลทุ่งฝายทุกท่าน
พนักงานส่วนตำบลฯ ท่านใดมีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลลำปาง สามารถไปติดต่อโดยตรงและตรวจสุขภาพฯ ได้ ณ อาคารผู้ป่วยนอก (อาคารใหม่) ห้องตรวจสุขภาพ ใกล้บันไดเลื่อน ทุกวันเวลาราชการ&nb... [03 ก.ย. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์งาน รุกขมาดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี (ต้นขะจาว) บ้านท่าโทก ม.4
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับส่วนราชการและ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดงาน รุกขมาดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี (ต้นขะจาว) บ้านท่าโทก ม.4 ในวันที่่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา ตั้งแต่ 09.0... [10 ส.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย Farmers Field School
อบต.ทุ่งฝาย จะดำเนินโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย (กิจกรรมโรงเรียนเกษตร Farmers Field School) เพื่่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการเกษตร รู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักตัดสินใจที่่... [25 เม.ย. 2561]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีแรก)2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีแรก) ปีงบประมาณ 2561 [09 เม.ย. 2561]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง) 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครึ่งปีหลัง) 2561 [02 เม.ย. 2561]
 
ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยช่างโยธา) ประจำปี 2561
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 1  ตำแหน่ง  &n... [08 มี.ค. 2561]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21