ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 33 คน
สถิติเดือนนี้ 1954 คน
สถิติปีนี้ 77050 คน
สถิติทั้งหมด 542316 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายและการยื่นภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  และการยื่นภาษีป้าย ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้ [20 พ.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [20 พ.ย. 2566]
 
ประกาศ เรื่่่อง บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [09 พ.ย. 2566]
 
รวม เว็บ สล็อต ฝาก ถอน true wallet - 8xbet
รวม เว็บ สล็อต ฝาก ถอน true wallet - 8xbethttps://8xbet162.comผู้เขียนขอนำเสนอรีวิวเว็บไซต์สล็อตที่มีการรองรับการฝาก-ถอนจาก true wallet ในบทความนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหาเว็บไซต์สล็อตที่มีความปล... [09 ต.ค. 2566]
 
ประกาศ เรื่่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2567
 อบต.ทุ่งฝาย ได้จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตาม พรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2... [06 ต.ค. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้กำหนดระยะเวลาในการสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ในตำบลทุ่งฝาย ในระหว่างวันที่่ 3 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 เพื่่อให้พนักงานสำรวจ พนักประ... [19 ก.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในระบบ Traffy Fondue
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในระบบ Traffy Fondue [21 ส.ค. 2566]
 
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศการเลือกตั้งสส. 2566
ประกาศ เรื่่่อง กำหนดสถานที่่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 [08 พ.ค. 2566]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านต้นยาง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28 เม.ย. 2566]
 
ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
[27 เม.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2566
ประชาสัมพันธ์ QR CODE ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  เพื่่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [20 เม.ย. 2566]
 
รายงานสรุปผลการร้องเรียนเหตุทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปี 2566
[05 เม.ย. 2566]
 
ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
[30 มี.ค. 2566]
 
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
[21 มี.ค. 2566]
 
ประกาศเรื่่่อง ประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
[20 มี.ค. 2566]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2023 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21