ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 2396 คน
สถิติปีนี้ 44283 คน
สถิติทั้งหมด 395361 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประะกาศและที่่ิติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
1.     การปิดประกาศ 1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดเตรียมบอร์ดป้ายสำหรับการปิดประกาศ หรือโปสเตอร์ของผู้สมัคร รวม  14 แห่ง ซึ่งได้จัดเตรียมบอร์ดไว้ 14 ป้าย... [14 ต.ค. 2564]
 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
1.  วันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่  15  เ... [06 ต.ค. 2564]
 
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  แจ้งกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตั้งแต่วันที่้ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ขอความร่วมมือจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือบุคคลที่มีสิทธิในกรรมสิท... [20 ก.ย. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)เพื่่อการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ดังนันจึงขอเชิญชวนประชาขนในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย ให้ไปแสดงความจำนงและลงท... [19 พ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติเรื่่อง การควบคุมการปล่อยหรือเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติเรื่่อง การควบคุมการปล่อยหรือเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2564  [12 พ.ค. 2564]
 
แจ้งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ขอความร่วมมือจากพนักงานส่วนตำบลทุ่งฝาย ตอบแบบสอบถาม แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่่อดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ... [03 พ.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต ปี 2563
[29 มี.ค. 2564]
 
บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมาย
[05 มี.ค. 2564]
 
ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล [02 มี.ค. 2564]
 
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
กำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2564 [24 ธ.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป รายละเอียด ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้ [08 ธ.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 2563
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ประจำปี 2563 [27 พ.ย. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการร่วมโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในห้วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2563 [19 ต.ค. 2563]
 
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย
ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย ออกไปอีกจนถึงวันที่่ 13 สิงหาคม 2563 [07 ส.ค. 2563]
 
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ทุ่งฝาย
อบต.ทุ่งฝาย ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ราย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่่ 4-6 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจสมัครได้ที่่ สำนักปลัด อบต.ทุ่งฝาย ในวันและเวลาราชการ [03 ส.ค. 2563]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21