ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 46 คน
สถิติเดือนนี้ 3615 คน
สถิติปีนี้ 56131 คน
สถิติทั้งหมด 604344 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
รายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ครึ่งปีแรก ปี 2567
[29 พ.ค. 2567]
 
การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ HW
[09 พ.ค. 2567]
 
คู่มือการใช้งาน E-Service 2567
คู่มือการใช้งาน E-Service 2567 [30 มี.ค. 2567]
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
[29 มี.ค. 2567]
 
ประกาศผลการสอบฯ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
ประกาศผลการสอบฯ เพื่่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [27 ก.พ. 2567]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2567 [20 ก.พ. 2567]
 
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขอความร่วมมือประชาชน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้านและในชุมชน โดยคนในครอบครัวและคนในชุมชนลงมือกำจัดเอง ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการทำลายให้เพราะลูกน้ำยุงลายมีการฟักเป็นต... [01 ก.พ. 2567]
 
ประกาศ เรื่่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ [26 ม.ค. 2567]
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่่่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน จำนวน  2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชก... [23 ม.ค. 2567]
 
ประกาศ เรื่่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) พ.ศ. 2567
ประกาศ เรื่่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่่่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 [19 ม.ค. 2567]
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายและการยื่นภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  และการยื่นภาษีป้าย ประจำปี 2567 รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายนี้ [20 พ.ย. 2566]
 
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2562 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย [20 พ.ย. 2566]
 
ประกาศ เรื่่่อง บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่่อง บัญชีรายการที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [09 พ.ย. 2566]
 
สถิติการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ประจำปี 2566
[11 ต.ค. 2566]
 
ประกาศ เรื่่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2567
 อบต.ทุ่งฝาย ได้จัดทำแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่่อให้การจัดเก็บภาษีอากรตาม พรบ.ภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2... [06 ต.ค. 2566]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21