ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 74 คน
สถิติเดือนนี้ 295 คน
สถิติปีนี้ 58534 คน
สถิติทั้งหมด 461326 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
สปอร์ท สื่่อประชาสัมพันธ์งานไหว้สาหลวงพ่อเกษม เขมโก 2565
[21 พ.ย. 2565]
 
โครงการลงทะเบียนเพื่่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
ประชาชนผู้ใดสนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ตามเวลาดังกล่าวหรือสามารถลงทะเบียนได้ที่่ สำนักงาน อบต.ทุ่งฝาย ตั้งแต่วันที่่ 5 - 19 ตุลาคม 2565 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - 19 ตุลาคม 2565ระหว่างเว... [05 ก.ย. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เชิญชวนส่งแบบคำร้อง แทนการเข้ามากรอกข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [17 ส.ค. 2565]
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ สู่่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน [30 พ.ค. 2565]
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ
หนังสือเชิญกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่่่ เข้าร่วมโครงการสายใยรักคนพิการ สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน [02 พ.ค. 2565]
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยนายช่างโยธา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยนายช่างโยธา [27 เม.ย. 2565]
 
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)และปฏิบัติ
ประกาศรายชื่่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)และสอบภาคปฏิบัติ  ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา   ตามรายชื่่อที่่่่แนบมาท้ายนี้ ในวันที่่ 22 เมษายน 2565 เวล... [21 เม.ย. 2565]
 
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบเพื่่่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา) [18 เม.ย. 2565]
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ทุ่งฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา... [24 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ เรื่่่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่่่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [01 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ เรื่่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย
ประกาศ เรื่่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [01 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ เรื่่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ [01 มี.ค. 2565]
 
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่องแจ้งปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกองสวัสดิการสังคม)
ประกาศ อบต.ทุ่งฝาย เรื่่องแจ้งปิดการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว (เฉพาะกองสวัสดิการสังคม) ในระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดให้บริการประชาชนในวันที่่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป [15 ก.พ. 2565]
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน พ.ศ.2565 [04 ม.ค. 2565]
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน นายก อบต.
[28 ธ.ค. 2564]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2022 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21