ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 94 คน
สถิติเดือนนี้ 3887 คน
สถิติปีนี้ 14149 คน
สถิติทั้งหมด 282335 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ข่าว การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่่่ดินประจำปี พ.ศ. 2562
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้รับแจ้งจากอำเภอเมืองลำปางและจังหวัดลำปาง ว่า กรมที่่ดินให้ทำการสำรวจพื้นที่่่ในเขตความรับผิดชอบว่ามีที่ดินแปลงใดบ้างที่่่มีผู้ทอดทิื้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็น... [15 ม.ค. 2563]
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
       ด้วย อบต.ทุ่งฝายจะดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่่ 11 มกราคม 2563  ณ  ลานเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย  เพื่่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กใ... [07 ม.ค. 2563]
 
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 2563
การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการใหม่สำหรับ ปี 2563 ตามนี้ครับ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และสมควรให้เปิดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร เพื่่อรับเงินเบี้ยฯ ครับทางกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงิน... [27 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่
แนวทางการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลุูกสร้างใหม่ มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [17 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการับรู้สู่ชุมชน
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ทาง www.pr.moi.go.th  หัวข้อ "การสร้างการับรู้สู่ชุมชน"... [02 ธ.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนผักสดผลไม้สดปลอดสารพิษ
อบต.ทุ่งฝาย ร่วมรณรงค์การล้างสารพิษจากผักและผลไม้สด ให้ปลอดสารพิษ กรณีที่่ประชาชนซื้อผักและผลไม้จากท้องตลาดมารับประทาน โดยมีขั้นตอนตามภาพประกอบแนบท้ายนี้ [14 พ.ย. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม ด้านความโปร่งใส ITA ประจำปี2562 สำหรับบุุคคลภายนอก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  โดยให้ประชาชนได้เข้าไปตอบแบบสอบถามในระบบคอมพิวเตอร์หรือมือถือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/w6s2j2  หรือใช้มือถือสแกน Q... [03 มิ.ย. 2562]
 
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  - เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 - เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2... [31 พ.ค. 2562]
 
ประกาศ เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
ประกาศ เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างงานวางท่อระบายน้ำ บ้านนาป้อเหนือ หมู7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28 พ.ค. 2562]
 
ฝากครรภ์ก่อน ปลอดภัยกว่า
การที่หญิงตั้งครรภ์เข้ามาฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์แรก จะนำไปสู่การยืนยันอายุครรภ์ที่ถูกต้อง ได้รับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์เพื่อรักษาและป้องกัน หากมาช้ากว่าอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ อาจทำให้การคำนวณอายุ... [23 เม.ย. 2562]
 
เรียนรู้ ร่วมแรง ป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด
เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนในทารกเกิดก่อนกำหนด จะส่งผลให้ทารกรายนั้นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องมากกว่าทารกครบกำหนด เช่น ทารกมีโรคปอดเรื้อรังบางรายต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนตลอดเวลา อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี โ... [14 มี.ค. 2562]
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย(Farmers Field School)
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดทำโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทุ่งฝาย (กิจกรรมโรงเรียนเกษตร Farmers Field School) เพื่่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยให้ชุมชนหรือองค์กรเกษตรกรเป็นสูนย์กลางในกา... [10 ม.ค. 2562]
 
ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ทุ่่งฝาย ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ลานอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งฝาย ซึ่งในงานนี้ ... [07 ม.ค. 2562]
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีหลัง) 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น (ครึ่งปีหลัง) 2561 [09 ต.ค. 2561]
 
ประชาสัมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย เป็นตัวแทน ท้องถิ่นลำปาง ซักถามผลงานของ สนช.
เมื่่อวันที่่ 27 กันยายน 2561  นายสมศักดิ์  ตะนะเกต ได้เป็นตัวแทนผู้นำประชาธิไตย จังหวัดลำปาง  เข้าร่วมงานแถลงผลงานของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่่รัฐสภา โดยได้ซักถามต่อสภานิติบัญญัติแห่... [02 ต.ค. 2561]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21