ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 127 คน
สถิติเดือนนี้ 2432 คน
สถิติปีนี้ 44319 คน
สถิติทั้งหมด 395397 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) [19 พ.ค. 64]

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เพื่่อการยับยั้งการแพร่เชื้อไวรัสฯ ดังกล่าว ดังนันจึงขอเชิญชวนประชาขนในพื้นที่่ตำบลทุ่งฝาย ให้ไปแสดงความจำนงและลงทะเบียนการฉีดวัคซีนวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน และโรงพยาบาลลำปาง หรือลงทะเบียนออนไลน์ app. หมอพร้อม ในวันที่่ 31 พฤษภาคม 64 เป็นต้นไป ข้อควรปฏิบัติก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (885 KB.)
เตรียมตัวก่อนการฉีดวัคซีน (641 KB.)
 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21