ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 2236 คน
สถิติปีนี้ 46759 คน
สถิติทั้งหมด 397837 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประกาศ เรื่่องหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประะกาศและที่่ิติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ [14 ต.ค. 64]

1.     การปิดประกาศ

1.1  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้จัดเตรียมบอร์ดป้ายสำหรับการปิดประกาศ หรือโปสเตอร์ของผู้สมัคร รวม  14 แห่ง ซึ่งได้จัดเตรียมบอร์ดไว้ 14 ป้าย สำหรับปิดประกาศของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย  ไว้ในบริเวณต่อไปนี้ คือ

(1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

(2) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1    

     จำนวน 2 ป้าย หน่วยเลือกตั้งละ 1 ป้าย

(3) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

(4) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในวัดวนคีรีบุญมาราม(แพะหนองแดง) หมู่ที่ 3

     จำนวน 2 ป้าย หน่วยเลือกตั้งละ 1 ป้าย

(5) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

(6) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

(7)  สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

(8)  สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในวัดนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7

(9)  สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

(10) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

      จำนวน 2 ป้าย หน่วยเลือกตั้งละ 1 ป้าย

(11) สถานที่ปิดประกาศประชาสัมพันธ์อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 10

1.2  ขนาดของประกาศหรือโปสเตอร์ที่จะปิดได้ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร

และมีขนาดยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร (ขนาดกระดาษประมาณ A 3 )

1.3  วิธีการปิดประกาศให้ปิดเรียงลำดับตามลำดับหมายเลขผู้สมัคร โดยสถานที่แต่ละแห่งให้ผู้สมัครปิดประกาศได้คนละ 1 แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด

1.4  ผู้ที่ประสงค์จะปิดประกาศให้ติดต่อขออนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

2.    การติดแผ่นป้าย

2.1องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายได้กำหนดสถานที่สำหรับติดแผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ของผู้สมัครคือ บริเวณที่สาธารณะที่อยู่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ทั้ง 10 หมู่บ้าน

2.2สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ของผู้สมัครได้แก่ ถนน สะพานรวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วหรือกำแพงสถานที่ราชการ วัด และรั้วของเอกชนที่เจ้าของไม่อนุญาต ป้ายจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ ผนังอาคาร ต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า และบรรดาซึ่งทรัพย์สินของทางราชการ

2.3แผ่นป้ายหรือคัตเอาต์ที่อนุญาตให้ติดตั้งได้ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร 

และมีขนาดยาวไม่เกิน  245  เซนติเมตร  มีสภาพมั่นคง แข็งแรง ในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือยานพานะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจรหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการหรือปิดทับแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่น หรือของทางราชการ

2.4เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นป้ายหรือคัดเอาต์ออกให้หมดภายในวันที่  27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  และหากเป็นการสมควรเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและมิให้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบหรือประกาศอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อาจดำเนินการจัดเก็บ หรือรื้อถอนแผ่นป้ายออกไปก่อนระยะเวลากำหนดไว้ก็ได้

2.5 หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ประกาศฯ ปิดป้ายหาเสียง (489 KB.)
 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21