ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 92 คน
สถิติเดือนนี้ 2397 คน
สถิติปีนี้ 44284 คน
สถิติทั้งหมด 395362 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย [06 ต.ค. 64]

1.  วันเลือกตั้ง  วันอาทิตย์ที่ 28  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้งวันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่  15  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

  1 บัตรประจำตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย  ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา  จำนวน  1 ฉบับ

 2  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (เล่มสีน้ำเงิน)  พร้อมสำเนา  1  ฉบับ

 3  ใบรับรองแพทย์

 4  ค่าธรรมเนียมรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1,000  บาท นายก อบต. 2,500 บาท

 5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ  8.5  เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร ของส.อบต. จำนวน  10  รูป ของ นายก อบต. จำนวน 20 รูป

 6  หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ปีภาษี ๒๕๖๑ , ๒๕๖๒ , ๒๕๖๓) เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ส.ถ. ๔/๒ กรอก ณ สถานที่่รับสมัคร)

7 หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด  ถิ่นที่อยู่  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งส.อบต.ทุ่งฝาย (509 KB.)
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก. อบต.ทุ่งฝาย (331 KB.)
 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21