ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 31 คน
สถิติเดือนนี้ 764 คน
สถิติปีนี้ 65063 คน
สถิติทั้งหมด 333249 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 

นายก อบต.ทุ่งฝายร่วมงามสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อปท. [06 มิ.ย. 62]

เม่ืื่่อวันที่่่่ 5 มิถุนายน 2562 นายก อบต.ทุ่งฝาย และนิติกร เข้าร่วมงานสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ  โรงแรมบุษย์น้ำทอง ห้องจิตต์บัวคำ อ.เมือง จ.ลำปาง ในงานนี้การการจัดของ ป.ป.ช. จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต เพื่่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อปท.แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ซึ่งเป็นการขบเคลื่่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต


หลักฐานการเข้าร่วมแสดงเจตจำทางการเมืองต่อต้านการทุจริต (127 KB.)
หลักฐานการเข้าร่วมแสดงเจตจำทางการเมืองต่อต้านการทุจริต (96 KB.)
หลักฐานการเข้าร่วมแสดงเจตจำทางการเมืองต่อต้านการทุจริต (81 KB.)
 

 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21