ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 7659 คน
สถิติปีนี้ 14427 คน
สถิติทั้งหมด 365505 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ต.ค. 63]

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต บ้าน ทุ่งฝาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ ๒ (ซอย ๗ ข้างป่าช้า) ขนาดกว้าง ๔ - ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งฝาย กำหนด จำนวน ๑ โครงการ สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งฝาย หมู,ที่ ๒ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอมีอง จังหวัดลำปาง 

ผู้ได้รับการ คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาแม่ทะ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (342 KB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21