ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 102 คน
สถิติเดือนนี้ 7661 คน
สถิติปีนี้ 14429 คน
สถิติทั้งหมด 365507 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน บรรจุหินใหญ่ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 [11 ก.พ. 64]

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างพนัง ป้องกันตลิ่งพัง โดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ ณ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง 

ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ ๔๙๕,๕๐๐.- บาท สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลางในการก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศประซาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง (644 KB.)
บัญชีราคากลาง (1.35 MB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21