ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 93 คน
สถิติเดือนนี้ 3083 คน
สถิติปีนี้ 72091 คน
สถิติทั้งหมด 340277 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังห้วยแม่ทรายคำ หมู่ที่ 7 [13 ก.ค. 63]

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังห้วยแม่ทรายคำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ทุ่งฝาย ณ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ราคากลาง 1,229,000.-บาท โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  10 กรกฎาคม 2563 เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างในโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มายื่นเอกสารในโครงการดังกล่าว  จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

2. บริษัท ดับบลิว วาย เอ็น จำกัด

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา

ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเอกสารประกวดราคา (150 KB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21