ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 80 คน
สถิติเดือนนี้ 3070 คน
สถิติปีนี้ 72078 คน
สถิติทั้งหมด 340264 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งพังห้วยแม่ทรายคำ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 [13 ก.ค. 63]

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งพังห้วยแม่ทรายคำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งฝาย ณ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ 7 ต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ลำปาง ราคากลาง 1,229,,000.-บาท โดยกำหนดขายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการขายเอกสารประกวดราคาจ้างในโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จำกัด

2.บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

3.บริษัท ดับบลิว วาย เอ็น จำกัด

4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ทิพย์พูนลาภ

5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคา (159 KB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21