ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 38 คน
สถิติเดือนนี้ 771 คน
สถิติปีนี้ 65070 คน
สถิติทั้งหมด 333256 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย (เพิ่มเติม) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ [17 ม.ค. 63]

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายจึงประกาศเพิ่มเติมว่ากรณีที่มีผู้ประมูลได้และได้ชำระเงินเรียบร้อย และได้ดำเนินการตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝายจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติกรมการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และตามแนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ โดยการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ชนะการประมูลต่อไป

ประกาศขายทอดตลาดเพิ่มเติม (169 KB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21