ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
แบบฟอร์ม/คำร้อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
อาเซียน ASEAN
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 785 คน
สถิติปีนี้ 65084 คน
สถิติทั้งหมด 333270 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป้นใช้ในงานราชการ [10 ม.ค. 63]

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ จำนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

๑. รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8179 ลำปาง ยี่ห้อ ISUZU สีเขียว เลขตัวรถ FTR33 FT-3000822 เลขเครืองยนต์ 6HH1-255848 จำนวน 1 คัน ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. พัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 55 รายการ รายละเอียดตามแนบท้าย  ราคากลาง 2,860.- บาท (สองพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)


 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (2.67 MB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21