ชื่อ : นายทองเปลี่ยน สมกองแก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย หมู่ 10

 

Copyright © 2012-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21